• Polityka prywatności

TECHSPORT regulamin strony/polityka prywatności

Dane osobowe Klienta

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego jest Przedsiębiorca Szymon Mikłusiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TECHSPORT Szymon Mikłusiak, z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Regera 77, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 937-221-78-41 , REGON 240607265.

2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”)

2.2 Przed dokonaniem transakcji zakupu towaru w naszym sklepie konieczne będzie podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności.

3. Podczas składania zmówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia Klienta. Akceptacja odbywa się przez zaznaczenie checkboxu przez Klienta.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b. RODO. W przypadku wyrażenia zgody na Newsletter dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1lit. a RODO.

5. Dane osobowe Klienta mogą być powierzone podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Sprzedawcy np. w związku z realizacją umowy (kurier, Poczta Polska). Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania (sprostowania) ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, ich usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu.

7. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień w tym wystawienia faktury oraz, w zależności od decyzji Klienta, mogą być one przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przedawnienia roszczeń związanych z umową.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Dane osobowe Klientów nie podlegają profilowaniu.

10. Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.